Legal

Deze website is eigendom en is in beheer van Christophe de Bock, Embracing Memories, Ondernemingsnummer BE 0597.855.936, en gevestigd Warande 27A te 9982 Sint jan in Eremo, België.

ALGEMEEN

Als gebruiker van deze site, wordt u geacht van deze gebruikersvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Embracing Memories kan op elk moment de voorwaarden wijzigen. Embracing Memories aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de site Embracing Memories.

PRIVACY

Alle informatie beschikbaar op of via de site is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Alle andere instellingen zijn van persoonlijke aard en hangen af van hoe het profiel is ingesteld. Embracing Memories kan niet garant staan voor de aard en of de inhoud van het aangemaakte profiel. Hoewel Embracing Memories er altijd naar zal streven om alles in goede banen te leiden, zal de hoofdgebruiker verantwoordelijk blijven voor zijn of haar profiel. Indien er misbuiken zijn van moeilijk oplosbare aard, kan men steeds Embracing Memories contacteren. De prijzen die op onze site en onze e-mails vermeld staan worden met de grootste zorg samengesteld, maar kunnen afwijken.

GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN

U gegevens door u ingevoerd worden niet doorgegeven aan derden en zijn enkel bedoeld voor intern gebruik van Embracing Memories.

VERANDEREN EN INZAGE VAN DE GEGEVENS

U heeft op elk ogenblik toegang tot u ingevoerde persoonsgegevens. Daar kunt u deze ook op elk ogenblik aanpassen of wijzigen naar eigen wens. Overeenkomstig de wet van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de i-handel van 11 maart 2003 en het KB van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om de gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

ONDERBREKINGEN

Embracing Memories behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande mededeling, welke reden dan ook, de toegang tot de site te onderbreken. Embracing Memories behoudt zich ook het recht om haar internetdiensten te beëindigen. Hoe dan ook kan Embracing Memories nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de onderbreking of beëindiging, rechtstreeks of onrechtstreeks, met zich meebrengt.

VERBOD TOT DE WEBSITE

Embracing Memories heeft het recht om éénzijdig te toegang te ontzeggen tot de site of een gedeelte ervan.

De reden kan zijn:

BEPERKING EN AANSPRAKELIJKHEID

Embracing Memories streeft ernaar om zo correct mogelijke informatie door te geven aan de gebruiker van de site. Echter bij foute berichtgeving kan Embracing Memories niet aansprakelijk worden gesteld.

Embracing Memories is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de site.

Embracing Memories is niet aansprakelijk voor de handeling, informatie of gegevens die worden vrijgegeven op de site door u als gebruiker of door derden.

Embracing Memories is niet verantwoordelijk voor de foto's, artikels, teksten, tekeningen, muziek, enz. die worden geplaatst en vrijgegeven op de site. De oprichter van het profiel is verantwoordelijk voor de geplaatste gegevens en verdere evolutie van de aangemaakte pagina op de site van Embracing Memories.

Embracing Memories kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een continue en goede beschikbaarheid van de site. Indien er storingen of onderbrekingen op de site zijn, is Embracing Memories daar niet verantwoordelijk voor.

SCHADE

Embracing Memories kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke of permanente schade aan uw PC of gegevens op uw PC door gebruik te maken van de site.

ANDERE WEBSITES EN LINKS

Eventuele links die gebruikt worden als dienstverlening op de site vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Embracing Memories. De eigenaars van deze sites dragen hun eigen verantwoordelijkheid.

CONTRACTEN

De contracten die Embracing Memories aanbiedt zijn persoonlijk en in tijd beperkt. Bij de aanbieding van het contract wordt alles bekendgemaakt. Elk contract dient een goedkeuring te hebben van de gebruiker van de site. De voorgestelde tarieven zijn steeds van toepassing voor de termijn waarvoor er werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende termijn. Elke prijsstijging wordt ook gemeld en nadien automatisch toegepast.

TOEGEPAST RECHT

Het Belgische recht is van toepassing voor elk verschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site Embracing Memories. De ongeldigheid, nietigheid of de niet uitvoerbare aard van alle of een deel van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Alle gebeurtelijke geschillen die niet door vrijwillige bemiddeling kunnen worden opgelost zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.